gebruikersonderzoek

Om de werkzaamheid, tevredenheid en mogelijke bijwerkingen van DermaCura krabverband te onderzoeken worden regelmatig gebruikersonderzoeken verricht. Uit onderzoek onder gebruikers blijkt een statistisch significante werkzaamheid van de behandeling als DermaCura krabverband wordt toegepast in combinatie met zalftherapie.

De meeste patiënten (79%) ervaren een verbetering door de toepassing van DermaCura krabverband in combinatie met een zalf en/of crème.

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording onderzoek

DermaCura krabverband vormt een onderdeel van de behandeling van eczeem. De behandeling bestaat onder andere uit een goede voorlichting, het bespreken van leefregels, het smeren met indifferente en/of corticosteroïde houdende zalven en crèmes en het gebruik van een verbandpak.

DermaCura krabverband is een medisch hulpmiddel Klasse I en moet voldoen aan Europese regels zoals Post-Market Surveillance (PMS) en een Post-Market Clinical follow-up (PMCF). Samengevat komt het erop neer dat tijdens de levenscyclus van DermaCura krabverband voortdurend klinische gegevens verzameld en geëvalueerd moeten worden. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de risicoklasse van het product. De risico’s van een medisch hulpmiddel Klasse I, zoals DermaCura krabverband, zijn klein.

Eerdere PCMF-onderzoeken waren gericht op de stofeigenschappen van DermaCura. Hohenstein Laboratories in Duitsland heeft het verband geanalyseerd op zeven stofeigenschappen, waaronder zachtheid, gladheid, temperatuur- en vochtregulerende eigenschappen. Tevens zijn er diverse laboratoriumanalyses gedaan met humane huidcellen om eventuele huid-irriterende eigenschappen van DermaCura krabverband aan te tonen. Het resultaat was dat humane huidcellen geen reactie gaven op extracten van het krabverband. Het eindoordeel is dat DermaCura een goed draagcomfort heeft en geen huid-irriterende eigenschappen heeft (1,2,3).

Als aanvullend PMCF doet DermaCura ook regelmatig een gebruikersonderzoek, waarvan wij u op deze site de resultaten presenteren. Het doel van een dergelijk gebruikersonderzoek is: de effectiviteit en veiligheid van DermaCura krabverband te onderzoeken; nog onbekende bijwerkingen op te sporen; opkomende risico’s op basis van feiten op te sporen en te analyseren; eventuele tekortkomingen van DermaCura krabverband vast te stellen en te  verbeteren.

Onderzoeksmethode

Dit gebruikersonderzoek is een kwantitatief onderzoek geweest, waarbij een vragenlijst op papier naar ouders/gebruikers van DermaCura krabverband is gestuurd. Deze vragenlijst kon anoniem ingevuld en teruggestuurd worden. De respons op dit onderzoek is 23,5%. De patiënten vertegenwoordigen een homogene groep patiënten:

patiënten met matig tot ernstig constitutioneel eczeem;

geen patiënten met andere huidafwijkingen; de keuze van de behandeling was in overleg met specialist/ gespecialiseerd verpleegkundige: combinatietherapie bestaande uit zalf en/of crème en DermaCura krabverband.

Uit onderzoek is bekend dat de volgorde van vragen invloed heeft op de gegeven antwoorden. Dit wordt veroorzaakt door de betere concentratie en aandacht van de “invuller” aan het begin van een vragenlijst. Die concentratie neemt af tijdens het onderzoek. Daarom zijn de meest relevante vragen over werkzaamheid en klachten aan het begin van het onderzoek geplaatst. De meer eenvoudige vragen over bijvoorbeeld leeftijd en geslacht staan aan het einde van het onderzoek. De meeste vragen van het gebruikersonderzoek zijn gesloten vragen van het type sterk mee eens, eens, oneens, sterk mee oneens. Dit zijn antwoorden van de Likert-schaal (4,5).

Statistisch is het een ordinale schaal met een rangorde. De afstand tussen de opeenvolgende rangen heeft geen betekenis. De score in ordinale getallen mag dus 0, 15, 30, 40 en 50 zijn, maar ook 1, 2, 3, 4, en 5.

Uitzonderingen op de Likert-schaal zijn de vragen over leeftijd/geslacht en de open vragen over bijvoorbeeld hoe lang men DermaCura gebruikt en of men het verbandpak gebruikt in combinatie met zalf en/of crème.

Literatuur / verwijzingen
 

Consumentenonderzoek literatuur/verwijzingen

Hohenstein rapport (2017)
Report 17.1.11.0432/Rev1 Textile properties

Triskelion (2017)
Study Report V25850

Hohenstein rapport (2018)
Report 18.8.5.04 19/2 Sensitizing potential

Voorbij, H., & van Trier, G. M. (2015)
De techniek van gebruikersonderzoek.
Handboek Informatiewetenschap voor
bibliotheek en archief (www.iwabase.nl).

Neuman, W. Lawrence (Pearson, 2016)
Understanding research

Wilcoxon signed-rank test
Biostat Handbook

Data on file

enkele belangrijke conclusies:

 

%

97% van de patiënten beveelt DermaCura krabverband aan andere eczeempatiënten aan.

%

67% van de patiënten ervaart een verbetering van de eczeemklachten binnen 1-4 weken na aanvang van de behandeling.

%

79% van de patiënten ervaart een verbetering door de toepassing van DermaCura krabverband in combinatie met een zalf en/of crème.