Spelvoorwaarden D&M – DermaCura

 

Spelvoorwaarden DermaCura Krasactie Efteling

Algemeen

1.1       Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de DermaCura kraslot actie (hierna: de “Actie”) die D&M B.V. , gevestigd Kwikstaartlaan 26,  3704 GS te ZEIST organiseert.

1.2       Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze spelvoorwaarden in.

1.3       D&M B.V. behoudt zich het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.

Inhoud Actie

2.1      De DermaCura kraslotactie is uitsluitend bestemd voor leden van de VMCE en hun verwanten. Op het kraslot wat als insert in het tijdschrift GAAF uitgave nr. 3 september 2023 van de VMCE meegestuurd wordt, staat een unieke code die kans maakt op het winnen van een Efteling cadeaukaart ter waarde van € 150,00. Deze code en uw persoonlijke e-mailadres dient u op onze website www.dermacuraverband.nl/krabkaart in te vullen en op versturen te klikken.  

2.2       Na het verzenden van de code ziet u direct of u de winnaar bent van één van de zes Efteling cadeaukaarten ter waarde van € 150,00.

2.3       DermaCura neemt per mail contact op met de prijswinnaars voor nadere gegevens, zodat de Efteling cadeaukaart toegestuurd kan worden naar het huisadres.

2.4       De Actieperiode loopt van vrijdag 29 september 2023 tot en met vrijdag 3 november 2023.

2.5       Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen

3.1       Zes VMCE-leden maken kans op een Efteling cadeaukaart ter waarde van € 150,00.

3.2       Om in aanmerking te kunnen komen voor een prijs moeten de code en uw persoonlijke mailadres op de website www.dermacuraverband.nl/krabkaart ingevuld en verstuurd worden.

3.3       De prijzen zijn niet inwisselbaar voor een andere prijs of contanten.

Deelname en deelnemers

4.1       Deelname staat open voor leden van de VMCE en hun verwanten. Minderjarigen mogen uitsluitend deelnemen met toestemming van ouder/verzorger. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze winactie.

4.2       D&M B.V.  heeft het recht om een deelnemer van deze Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

4.3       D&M B.V. kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, alsmede voor storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

4.4    Op deze Actie is geen kansspelbelasting van toepassing.

Gegevens

 

5.1       Deelnemers gaan akkoord met het verstrekken van hun naam en adresgegevens ten behoeve van het bezorgen van de prijs.

5.2       Deelnemers gaan akkoord om per e-mail/nieuwsbrieven op de hoogte gehouden te worden over producten van D&M B.V.,

5.3       Deelnemers kunnen vanaf ontvangst van de eerste nieuwsbrief te allen tijde uitschrijven voor  het ontvangen van informatie en nieuwsbrieven van D&M B.V.

5.4       D&M B.V.  gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens zal conform de privacyverklaring van D&M B.V. plaatsvinden.

Wijziging spelvoorwaarden en technische voorzieningen

6.1       D&M B.V.  heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de Actie te wijzigen en zonder opgave van reden de Actie te staken of te wijzigen, zonder dat D&M B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens de deelnemers. In geval van wijziging van deze voorwaarden zal D&M B.V. rekening houden met de redelijke belangen van de deelnemers.

6.2       D&M B.V.  garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die D&M B.V. aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

Klachten

7.1       Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met de door D&M B.V. georganiseerde Actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan D&M B.V.  kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan D&M B.V.  Postbus 229, 3700 AE ZEIST, of een e-mail naar info@dermacuraverband.nl  onder vermelding van ‘klacht Krablotactie’.

 

 

Aansprakelijkheid

8.1       D&M B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen D&M B.V. niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor D&M B.V. in het leven roepen. D&M B.V.  is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of andere technische faciliteiten. D&M B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

Overmacht

9.1       D&M B.V.  behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor of van D&M B.V zelf.

Toepasselijk recht

10.1     Op deze spelvoorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing.

We zijn zeer zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per telefoon of e-mail – geen rechten ontlenen.